VFRh - VFR Club Hellas


  Γνώμες για τακάκια;

  Μοιραστείτε
  avatar
  ????????
  Επισκέπτης

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από ???????? Την / Το 14.06.11 16:00

  Caracal έγραψε:Η πραγματικότητα είναι μια και μοναδική. Το πόσο ''λάθος'' έχει στην αντιληψή του ο κάθε ένας που την αντιλαμβάνεται, είναι το μόνο σχετικό, αλλά κι αυτό είναι μετρήσιμο.

  Η πίστη δεν έχει να κάνει ΤΙΠΟΤΑ με τα παραπάνω. Η γνώση (ακόμα και η σχετική ή απόλυτη έλλειψη αυτής) ΕΧΕΙ να κάνει.

  Παράδειγμα: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει βαρύτητα. Αυτή είναι εμένα η πίστη μου. (αυθαίρετη και άνευ λογικής αιτιολόγησης, για αυτό την λέμε και πίστη)

  Αν πηδήξω από τον τρίτο όροφο, θα τσακιστώ και θα πέσω (γιατί κατανοώ ΟΣΟ μπορώ και γνωρίζω τους φυσικούς νόμους). Αυτή είναι η αντίληψη-γνώση που γνωρίζω για την πραγματικότητα. Ε σχεδόν έτσι είναι και η πραγματικότητα.

  ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ.

  Τέλος, δεν γράφω τπτ το αγενές, εσύ καταλαβαίνεις έτσι. Διόρθωσέ το.

  Για την τεκμηριωμένη αναζήτηση της αλήθειας ανέλυσε το ακόλουθο...Μόνο έτσι θα οδηγηθείς στο φως...

  [514a] Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ [b.] πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.
  ῾Ορῶ, ἔφη.
  ῞Ορα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους [c.] σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας [515a] καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων.
  ῎Ατοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.
  ῾Ομοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ· τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας;
  Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκα[b.]σμένοι εἶεν διὰ βίου;
  Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο;
  Τί μήν;
  Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν;
  ᾿Ανάγκη.
  Τί δ’ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι; ὁπότε τις τῶν παριόντων φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι αὐτοὺς ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν;
  Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη.
  [c.] Παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς.
  Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη.
  Σκόπει δή, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴασιν τῶν τε δεσμῶν καὶ τῆς ἀφροσύνης, οἵα τις ἂν εἴη, εἰ φύσει τοιάδε συμβαίνοι αὐτοῖς· ὁπότε τις λυθείη καὶ ἀναγκάζοιτο ἐξαίφνης ἀνίστασθαί τε καὶ περιάγειν τὸν αὐχένα καὶ βαδίζειν καὶ πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν, πάντα δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰς μαρμαρυγὰς ἀδυνατοῖ καθορᾶν ἐκεῖνα ὧν [d.] τότε τὰς σκιὰς ἑώρα, τί ἂν οἴει αὐτὸν εἰπεῖν, εἴ τις αὐτῷ λέγοι ὅτι τότε μὲν ἑώρα φλυαρίας, νῦν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος καὶ πρὸς μᾶλλον ὄντα τετραμμένος ὀρθότερον βλέποι, καὶ δὴ καὶ ἕκαστον τῶν παριόντων δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάζοι ἐρωτῶν ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἔστιν; οὐκ οἴει αὐτὸν ἀπορεῖν τε ἂν καὶ ἡγεῖσθαι τὰ τότε ὁρώμενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύμενα;
  Πολύ γ’, ἔφη.
  [e.] Οὐκοῦν κἂν εἰ πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς ἀναγκάζοι αὐτὸν βλέπειν, ἀλγεῖν τε ἂν τὰ ὄμματα καὶ φεύγειν ἀποστρεφόμενον πρὸς ἐκεῖνα ἃ δύναται καθορᾶν, καὶ νομίζειν ταῦτα τῷ ὄντι σαφέστερα τῶν δεικνυμένων;
  Οὕτως, ἔφη.
  Εἰ δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐντεῦθεν ἕλκοι τις αὐτὸν βίᾳ διὰ τραχείας τῆς ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους, καὶ μὴ ἀνείη πρὶν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἆρα οὐχὶ ὀδυνᾶσθαί τε [516a] ἂν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόμενον, καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς ἔλθοι, αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ ὁρᾶν οὐδ’ ἂν ἓν δύνασθαι τῶν νῦν λεγομένων ἀληθῶν;
  Οὐ γὰρ ἄν, ἔφη, ἐξαίφνης γε.
  Συνηθείας δὴ οἶμαι δέοιτ’ ἄν, εἰ μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι. καὶ πρῶτον μὲν τὰς σκιὰς ἂν ῥᾷστα καθορῷ, καὶ μετὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὕδασι τά τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕστερον δὲ αὐτά· ἐκ δὲ τούτων τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν νύκτωρ ἂν ῥᾷον θεάσαιτο, προσβλέπων τὸ τῶν [b.] ἄστρων τε καὶ σελήνης φῶς, ἢ μεθ’ ἡμέραν τὸν ἥλιόν τε καὶ τὸ τοῦ ἡλίου.
  Πῶς δ’ οὔ;
  Τελευταῖον δὴ οἶμαι τὸν ἥλιον, οὐκ ἐν ὕδασιν οὐδ’ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἕδρᾳ φαντάσματα αὐτοῦ, ἀλλ’ αὐτὸν καθ’ αὑτὸν ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ δύναιτ’ ἂν κατιδεῖν καὶ θεάσασθαι οἷός ἐστιν.
  ᾿Αναγκαῖον, ἔφη.
  Καὶ μετὰ ταῦτ’ ἂν ἤδη συλλογίζοιτο περὶ αὐτοῦ ὅτι οὗτος ὁ τάς τε ὥρας παρέχων καὶ ἐνιαυτοὺς καὶ πάντα ἐπιτρο[c.]πεύων τὰ ἐν τῷ ὁρωμένῳ τόπῳ, καὶ ἐκείνων ὧν σφεῖς ἑώρων τρόπον τινὰ πάντων αἴτιος.
  Δῆλον, ἔφη, ὅτι ἐπὶ ταῦτα ἂν μετ’ ἐκεῖνα ἔλθοι.
  Τί οὖν; ἀναμιμνῃσκόμενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ τῶν τότε συνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἴει αὑτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν τῆς μεταβολῆς, τοὺς δὲ ἐλεεῖν;
  Καὶ μάλα.
  Τιμαὶ δὲ καὶ ἔπαινοι εἴ τινες αὐτοῖς ἦσαν τότε παρ’ ἀλλήλων καὶ γέρα τῷ ὀξύτατα καθορῶντι τὰ παριόντα, καὶ μνημονεύοντι μάλιστα ὅσα τε πρότερα αὐτῶν καὶ ὕστερα [d.] εἰώθει καὶ ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ δυνατώτατα ἀπομαντευομένῳ τὸ μέλλον ἥξειν, δοκεῖς ἂν αὐτὸν ἐπιθυμητικῶς αὐτῶν ἔχειν καὶ ζηλοῦν τοὺς παρ’ ἐκείνοις τιμωμένους τε καὶ ἐνδυναστεύοντας, ἢ τὸ τοῦ ῾Ομήρου ἂν πεπονθέναι καὶ σφόδρα βούλεσθαι “ἐπάρουρον ἐόντα θητευέμεν ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ” καὶ ὁτιοῦν ἂν πεπονθέναι μᾶλλον ἢ ’κεῖνά τε δοξάζειν καὶ ἐκείνως ζῆν;
  [e.] Οὕτως, ἔφη, ἔγωγε οἶμαι, πᾶν μᾶλλον πεπονθέναι ἂν δέξασθαι ἢ ζῆν ἐκείνως.
  Καὶ τόδε δὴ ἐννόησον, ἦν δ’ ἐγώ. εἰ πάλιν ὁ τοιοῦτος καταβὰς εἰς τὸν αὐτὸν θᾶκον καθίζοιτο, ἆρ’ οὐ σκότους <ἂν> ἀνάπλεως σχοίη τοὺς ὀφθαλμούς, ἐξαίφνης ἥκων ἐκ τοῦ ἡλίου;
  Καὶ μάλα γ’, ἔφη.
  Τὰς δὲ δὴ σκιὰς ἐκείνας πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωματεύοντα διαμιλλᾶσθαι τοῖς ἀεὶ δεσμώταις ἐκείνοις, ἐν ᾧ ἀμβλυώττει, [517a] πρὶν καταστῆναι τὰ ὄμματα, οὗτος δ’ ὁ χρόνος μὴ πάνυ ὀλίγος εἴη τῆς συνηθείας, ἆρ’ οὐ γέλωτ’ ἂν παράσχοι, καὶ λέγοιτο ἂν περὶ αὐτοῦ ὡς ἀναβὰς ἄνω διεφθαρμένος ἥκει τὰ ὄμματα, καὶ ὅτι οὐκ ἄξιον οὐδὲ πειρᾶσθαι ἄνω ἰέναι; καὶ τὸν ἐπιχειροῦντα λύειν τε καὶ ἀνάγειν, εἴ πως ἐν ταῖς χερσὶ δύναιντο λαβεῖν καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτεινύναι ἄν;
  Σφόδρα γ’, ἔφη.
  Ταύτην τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τὴν εἰκόνα, ὦ φίλε Γλαύκων, [b.] προσαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔμπροσθεν λεγομένοις, τὴν μὲν δι’ ὄψεως φαινομένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει ἀφομοιοῦντα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει· τὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον τιθεὶς οὐχ ἁμαρτήσῃ τῆς γ’ ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ ταύτης ἐπιθυμεῖς ἀκούειν. θεὸς δέ που οἶδεν εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνει. τὰ δ’ οὖν ἐμοὶ φαινόμενα οὕτω φαίνεται, ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ [c.] ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δὲ συλλογιστέα εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία, ἔν τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα, ἔν τε νοητῷ αὐτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη, καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν τὸν μέλλοντα ἐμφρόνως πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ.
  Συνοίομαι, ἔφη, καὶ ἐγώ, ὅν γε δὴ τρόπον δύναμαι.
  ῎Ιθι τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τόδε συνοιήθητι καὶ μὴ θαυμάσῃς ὅτι οἱ ἐνταῦθα ἐλθόντες οὐκ ἐθέλουσιν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράττειν, ἀλλ’ ἄνω ἀεὶ ἐπείγονται αὐτῶν αἱ ψυχαὶ διατρίβειν· [d.] εἰκὸς γάρ που οὕτως, εἴπερ αὖ κατὰ τὴν προειρημένην εἰκόνα τοῦτ’ ἔχει.
  Εἰκὸς μέντοι, ἔφη.
  Τί δέ; τόδε οἴει τι θαυμαστόν, εἰ ἀπὸ θείων, ἦν δ’ ἐγώ, θεωριῶν ἐπὶ τὰ ἀνθρώπειά τις ἐλθὼν κακὰ ἀσχημονεῖ τε καὶ φαίνεται σφόδρα γελοῖος ἔτι ἀμβλυώττων καὶ πρὶν ἱκανῶς συνήθης γενέσθαι τῷ παρόντι σκότῳ ἀναγκαζόμενος ἐν δικαστηρίοις ἢ ἄλλοθί που ἀγωνίζεσθαι περὶ τῶν τοῦ δικαίου σκιῶν ἢ ἀγαλμάτων ὧν αἱ σκιαί, καὶ διαμιλλᾶσθαι [e.] περὶ τούτου, ὅπῃ ποτὲ ὑπολαμβάνεται ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτὴν δικαιοσύνην μὴ πώποτε ἰδόντων;
  Οὐδ’ ὁπωστιοῦν θαυμαστόν, ἔφη.
  [518a] ᾿Αλλ’ εἰ νοῦν γε ἔχοι τις, ἦν δ’ ἐγώ, μεμνῇτ’ ἂν ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασιν, ἔκ τε φωτὸς εἰς σκότος μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. ταὐτὰ δὲ ταῦτα νομίσας γίγνεσθαι καὶ περὶ ψυχήν, ὁπότε ἴδοι θορυβουμένην τινὰ καὶ ἀδυνατοῦσάν τι καθορᾶν, οὐκ ἂν ἀλογίστως γελῷ, ἀλλ’ ἐπισκοποῖ ἂν πότερον ἐκ φανοτέρου βίου ἥκουσα ὑπὸ ἀηθείας ἐσκότωται, ἢ ἐξ ἀμαθίας πλείονος εἰς φανότερον ἰοῦσα ὑπὸ λαμπροτέρου μαρμαρυγῆς [b.] ἐμπέπλησται, καὶ οὕτω δὴ τὴν μὲν εὐδαιμονίσειεν ἂν τοῦ πάθους τε καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειεν, καὶ εἰ γελᾶν ἐπ’ αὐτῇ βούλοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστος ὁ γέλως αὐτῷ εἴη ἢ ὁ ἐπὶ τῇ ἄνωθεν ἐκ φωτὸς ἡκούσῃ.
  Καὶ μάλα, ἔφη, μετρίως λέγεις.
  Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ [c.] ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες.
  Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη.
  ῾Ο δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν [d.] τἀγαθόν. ἦ γάρ;
  Ναί.
  Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι.
  ῎Εοικεν γάρ, ἔφη.
  Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος—τῷ ὄντι γὰρ [e.] οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον [519a] καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. ἢ οὔπω ἐννενόηκας, τῶν λεγομένων πονηρῶν μέν, σοφῶν δέ, ὡς δριμὺ μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον καὶ ὀξέως διορᾷ ταῦτα ἐφ’ ἃ τέτραπται, ὡς οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν, κακίᾳ δ’ ἠναγκασμένον ὑπηρετεῖν, ὥστε ὅσῳ ἂν ὀξύτερον βλέπῃ, τοσούτῳ πλείω κακὰ ἐργαζόμενον;
  Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.
  Τοῦτο μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ τῆς τοιαύτης φύσεως εἰ ἐκ παιδὸς εὐθὺς κοπτόμενον περιεκόπη τὰς τῆς γενέσεως [b.] συγγενεῖς ὥσπερ μολυβδίδας, αἳ δὴ ἐδωδαῖς τε καὶ τοιούτων ἡδοναῖς τε καὶ λιχνείαις προσφυεῖς γιγνόμεναι [περὶ] κάτω στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν· ὧν εἰ ἀπαλλαγὲν περιεστρέφετο εἰς τὰ ἀληθῆ, καὶ ἐκεῖνα ἂν τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων ὀξύτατα ἑώρα, ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἃ νῦν τέτραπται.
  Εἰκός γε, ἔφη.
  Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους [c.] ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
  ᾿Αληθῆ, ἔφη.
  ῾Ημέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν [d.] καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
  Τὸ ποῖον δή;
  Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.
  ῎Επειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
  [e.] ᾿Επελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι [520a] ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.
  ᾿Αληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.
  Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι οἱ μὲν ἐν ταῖς ἄλλαις [b.] πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόμενοι εἰκότως οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖς πόνων· αὐτόματοι γὰρ ἐμφύονται ἀκούσης τῆς ἐν ἑκάστῃ πολιτείας, δίκην δ’ ἔχει τό γε αὐτοφυὲς μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον μηδ’ ἐκτίνειν τῳ προθυμεῖσθαι τὰ τροφεῖα· ὑμᾶς δ’ ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ τε ἄλλῃ πόλει ὥσπερ ἐν σμήνεσιν ἡγεμόνας τε καὶ βασιλέας ἐγεννήσαμεν, ἄμεινόν τε καὶ τελεώτερον ἐκείνων πεπαιδευμένους καὶ μᾶλλον δυ[c.]νατοὺς ἀμφοτέρων μετέχειν. καταβατέον οὖν ἐν μέρει ἑκάστῳ εἰς τὴν τῶν ἄλλων συνοίκησιν καὶ συνεθιστέον τὰ σκοτεινὰ θεάσασθαι· συνεθιζόμενοι γὰρ μυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ καὶ γνώσεσθε ἕκαστα τὰ εἴδωλα ἅττα ἐστὶ καὶ ὧν, διὰ τὸ τἀληθῆ ἑωρακέναι καλῶν τε καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν πέρι. καὶ οὕτω ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἡ πόλις οἰκήσεται ἀλλ’ οὐκ ὄναρ, ὡς νῦν αἱ πολλαὶ ὑπὸ σκιαμαχούντων τε πρὸς ἀλλήλους καὶ στασιαζόντων περὶ τοῦ ἄρχειν [d.] οἰκοῦνται, ὡς μεγάλου τινὸς ἀγαθοῦ ὄντος. τὸ δέ που ἀληθὲς ὧδ’ ἔχει· ἐν πόλει ᾗ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ μέλλοντες ἄρξειν, ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖσθαι, τὴν δ’ ἐναντίους ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως.
  Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. (5)
  ᾿Απειθήσουσιν οὖν ἡμῖν οἴει οἱ τρόφιμοι ταῦτ’ ἀκούοντες, καὶ οὐκ ἐθελήσουσιν συμπονεῖν ἐν τῇ πόλει ἕκαστοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν χρόνον μετ’ ἀλλήλων οἰκεῖν ἐν τῷ καθαρῷ;
  [e.] ᾿Αδύνατον, ἔφη· δίκαια γὰρ δὴ δικαίοις ἐπιτάξομεν. παντὸς μὴν μᾶλλον ὡς ἐπ’ ἀναγκαῖον αὐτῶν ἕκαστος εἶσι τὸ ἄρχειν, τοὐναντίον τῶν νῦν ἐν ἑκάστῃ πόλει ἀρχόντων.
  avatar
  jkolits
  Νέο μέλος
  Νέο μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 27/03/2011
  Mηνύματα : 22
  Ηλικία : 44
  Μοντέλο : VFR 800 '08
  Κράνος : Καμία επιλογή

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από jkolits Την / Το 14.06.11 16:12

  Παρεπιπτόντως στο site της brembo δεν αναφέρει κάποια παραπάνω πληροφορία για τα τακάκια που βγάζει για το vfr 800. Μόνο για τη ποιότητα της πάστας+διαστάσεις.
  Παρόμοια στοιχεία αναφέρει και η SBS στη λίστα της.
  Όσον αφορά τις άλλες μάρκες που αναφέρατε δεν έχω ψάξει ακόμα στοιχεία.
  Είναι σίγουρα θέμα τιμής αλλά και είδους απόδοσης (καθημερινή χρήση, sport απόδοση, κλπ) που θέλει ο καθένας από τα τακάκια του.
  avatar
  ????????
  Επισκέπτης

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από ???????? Την / Το 14.06.11 16:40

  ixv121 έγραψε:
  Caracal έγραψε:Η πραγματικότητα είναι μια και μοναδική. Το πόσο ''λάθος'' έχει στην αντιληψή του ο κάθε ένας που την αντιλαμβάνεται, είναι το μόνο σχετικό, αλλά κι αυτό είναι μετρήσιμο.

  Η πίστη δεν έχει να κάνει ΤΙΠΟΤΑ με τα παραπάνω. Η γνώση (ακόμα και η σχετική ή απόλυτη έλλειψη αυτής) ΕΧΕΙ να κάνει.

  Παράδειγμα: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει βαρύτητα. Αυτή είναι εμένα η πίστη μου. (αυθαίρετη και άνευ λογικής αιτιολόγησης, για αυτό την λέμε και πίστη)

  Αν πηδήξω από τον τρίτο όροφο, θα τσακιστώ και θα πέσω (γιατί κατανοώ ΟΣΟ μπορώ και γνωρίζω τους φυσικούς νόμους). Αυτή είναι η αντίληψη-γνώση που γνωρίζω για την πραγματικότητα. Ε σχεδόν έτσι είναι και η πραγματικότητα.

  ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ.

  Τέλος, δεν γράφω τπτ το αγενές, εσύ καταλαβαίνεις έτσι. Διόρθωσέ το.

  Για την τεκμηριωμένη αναζήτηση της αλήθειας ανέλυσε το ακόλουθο...Μόνο έτσι θα οδηγηθείς στο φως...

  [514a] Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ [b.] πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.
  ῾Ορῶ, ἔφη.
  ῞Ορα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους [c.] σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας [515a] καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων.
  ῎Ατοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.
  ῾Ομοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ· τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας;
  Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκα[b.]σμένοι εἶεν διὰ βίου;
  Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο;
  Τί μήν;
  Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν;
  ᾿Ανάγκη.
  Τί δ’ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι; ὁπότε τις τῶν παριόντων φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι αὐτοὺς ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν;
  Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη.
  [c.] Παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς.
  Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη.
  Σκόπει δή, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴασιν τῶν τε δεσμῶν καὶ τῆς ἀφροσύνης, οἵα τις ἂν εἴη, εἰ φύσει τοιάδε συμβαίνοι αὐτοῖς· ὁπότε τις λυθείη καὶ ἀναγκάζοιτο ἐξαίφνης ἀνίστασθαί τε καὶ περιάγειν τὸν αὐχένα καὶ βαδίζειν καὶ πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν, πάντα δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰς μαρμαρυγὰς ἀδυνατοῖ καθορᾶν ἐκεῖνα ὧν [d.] τότε τὰς σκιὰς ἑώρα, τί ἂν οἴει αὐτὸν εἰπεῖν, εἴ τις αὐτῷ λέγοι ὅτι τότε μὲν ἑώρα φλυαρίας, νῦν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος καὶ πρὸς μᾶλλον ὄντα τετραμμένος ὀρθότερον βλέποι, καὶ δὴ καὶ ἕκαστον τῶν παριόντων δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάζοι ἐρωτῶν ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἔστιν; οὐκ οἴει αὐτὸν ἀπορεῖν τε ἂν καὶ ἡγεῖσθαι τὰ τότε ὁρώμενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύμενα;
  Πολύ γ’, ἔφη.
  [e.] Οὐκοῦν κἂν εἰ πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς ἀναγκάζοι αὐτὸν βλέπειν, ἀλγεῖν τε ἂν τὰ ὄμματα καὶ φεύγειν ἀποστρεφόμενον πρὸς ἐκεῖνα ἃ δύναται καθορᾶν, καὶ νομίζειν ταῦτα τῷ ὄντι σαφέστερα τῶν δεικνυμένων;
  Οὕτως, ἔφη.
  Εἰ δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐντεῦθεν ἕλκοι τις αὐτὸν βίᾳ διὰ τραχείας τῆς ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους, καὶ μὴ ἀνείη πρὶν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἆρα οὐχὶ ὀδυνᾶσθαί τε [516a] ἂν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόμενον, καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς ἔλθοι, αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ ὁρᾶν οὐδ’ ἂν ἓν δύνασθαι τῶν νῦν λεγομένων ἀληθῶν;
  Οὐ γὰρ ἄν, ἔφη, ἐξαίφνης γε.
  Συνηθείας δὴ οἶμαι δέοιτ’ ἄν, εἰ μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι. καὶ πρῶτον μὲν τὰς σκιὰς ἂν ῥᾷστα καθορῷ, καὶ μετὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὕδασι τά τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕστερον δὲ αὐτά· ἐκ δὲ τούτων τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν νύκτωρ ἂν ῥᾷον θεάσαιτο, προσβλέπων τὸ τῶν [b.] ἄστρων τε καὶ σελήνης φῶς, ἢ μεθ’ ἡμέραν τὸν ἥλιόν τε καὶ τὸ τοῦ ἡλίου.
  Πῶς δ’ οὔ;
  Τελευταῖον δὴ οἶμαι τὸν ἥλιον, οὐκ ἐν ὕδασιν οὐδ’ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἕδρᾳ φαντάσματα αὐτοῦ, ἀλλ’ αὐτὸν καθ’ αὑτὸν ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ δύναιτ’ ἂν κατιδεῖν καὶ θεάσασθαι οἷός ἐστιν.
  ᾿Αναγκαῖον, ἔφη.
  Καὶ μετὰ ταῦτ’ ἂν ἤδη συλλογίζοιτο περὶ αὐτοῦ ὅτι οὗτος ὁ τάς τε ὥρας παρέχων καὶ ἐνιαυτοὺς καὶ πάντα ἐπιτρο[c.]πεύων τὰ ἐν τῷ ὁρωμένῳ τόπῳ, καὶ ἐκείνων ὧν σφεῖς ἑώρων τρόπον τινὰ πάντων αἴτιος.
  Δῆλον, ἔφη, ὅτι ἐπὶ ταῦτα ἂν μετ’ ἐκεῖνα ἔλθοι.
  Τί οὖν; ἀναμιμνῃσκόμενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ τῶν τότε συνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἴει αὑτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν τῆς μεταβολῆς, τοὺς δὲ ἐλεεῖν;
  Καὶ μάλα.
  Τιμαὶ δὲ καὶ ἔπαινοι εἴ τινες αὐτοῖς ἦσαν τότε παρ’ ἀλλήλων καὶ γέρα τῷ ὀξύτατα καθορῶντι τὰ παριόντα, καὶ μνημονεύοντι μάλιστα ὅσα τε πρότερα αὐτῶν καὶ ὕστερα [d.] εἰώθει καὶ ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ δυνατώτατα ἀπομαντευομένῳ τὸ μέλλον ἥξειν, δοκεῖς ἂν αὐτὸν ἐπιθυμητικῶς αὐτῶν ἔχειν καὶ ζηλοῦν τοὺς παρ’ ἐκείνοις τιμωμένους τε καὶ ἐνδυναστεύοντας, ἢ τὸ τοῦ ῾Ομήρου ἂν πεπονθέναι καὶ σφόδρα βούλεσθαι “ἐπάρουρον ἐόντα θητευέμεν ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ” καὶ ὁτιοῦν ἂν πεπονθέναι μᾶλλον ἢ ’κεῖνά τε δοξάζειν καὶ ἐκείνως ζῆν;
  [e.] Οὕτως, ἔφη, ἔγωγε οἶμαι, πᾶν μᾶλλον πεπονθέναι ἂν δέξασθαι ἢ ζῆν ἐκείνως.
  Καὶ τόδε δὴ ἐννόησον, ἦν δ’ ἐγώ. εἰ πάλιν ὁ τοιοῦτος καταβὰς εἰς τὸν αὐτὸν θᾶκον καθίζοιτο, ἆρ’ οὐ σκότους <ἂν> ἀνάπλεως σχοίη τοὺς ὀφθαλμούς, ἐξαίφνης ἥκων ἐκ τοῦ ἡλίου;
  Καὶ μάλα γ’, ἔφη.
  Τὰς δὲ δὴ σκιὰς ἐκείνας πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωματεύοντα διαμιλλᾶσθαι τοῖς ἀεὶ δεσμώταις ἐκείνοις, ἐν ᾧ ἀμβλυώττει, [517a] πρὶν καταστῆναι τὰ ὄμματα, οὗτος δ’ ὁ χρόνος μὴ πάνυ ὀλίγος εἴη τῆς συνηθείας, ἆρ’ οὐ γέλωτ’ ἂν παράσχοι, καὶ λέγοιτο ἂν περὶ αὐτοῦ ὡς ἀναβὰς ἄνω διεφθαρμένος ἥκει τὰ ὄμματα, καὶ ὅτι οὐκ ἄξιον οὐδὲ πειρᾶσθαι ἄνω ἰέναι; καὶ τὸν ἐπιχειροῦντα λύειν τε καὶ ἀνάγειν, εἴ πως ἐν ταῖς χερσὶ δύναιντο λαβεῖν καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτεινύναι ἄν;
  Σφόδρα γ’, ἔφη.
  Ταύτην τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, τὴν εἰκόνα, ὦ φίλε Γλαύκων, [b.] προσαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔμπροσθεν λεγομένοις, τὴν μὲν δι’ ὄψεως φαινομένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει ἀφομοιοῦντα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει· τὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον τιθεὶς οὐχ ἁμαρτήσῃ τῆς γ’ ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ ταύτης ἐπιθυμεῖς ἀκούειν. θεὸς δέ που οἶδεν εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνει. τὰ δ’ οὖν ἐμοὶ φαινόμενα οὕτω φαίνεται, ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ [c.] ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δὲ συλλογιστέα εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία, ἔν τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα, ἔν τε νοητῷ αὐτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη, καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν τὸν μέλλοντα ἐμφρόνως πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ.
  Συνοίομαι, ἔφη, καὶ ἐγώ, ὅν γε δὴ τρόπον δύναμαι.
  ῎Ιθι τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ τόδε συνοιήθητι καὶ μὴ θαυμάσῃς ὅτι οἱ ἐνταῦθα ἐλθόντες οὐκ ἐθέλουσιν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράττειν, ἀλλ’ ἄνω ἀεὶ ἐπείγονται αὐτῶν αἱ ψυχαὶ διατρίβειν· [d.] εἰκὸς γάρ που οὕτως, εἴπερ αὖ κατὰ τὴν προειρημένην εἰκόνα τοῦτ’ ἔχει.
  Εἰκὸς μέντοι, ἔφη.
  Τί δέ; τόδε οἴει τι θαυμαστόν, εἰ ἀπὸ θείων, ἦν δ’ ἐγώ, θεωριῶν ἐπὶ τὰ ἀνθρώπειά τις ἐλθὼν κακὰ ἀσχημονεῖ τε καὶ φαίνεται σφόδρα γελοῖος ἔτι ἀμβλυώττων καὶ πρὶν ἱκανῶς συνήθης γενέσθαι τῷ παρόντι σκότῳ ἀναγκαζόμενος ἐν δικαστηρίοις ἢ ἄλλοθί που ἀγωνίζεσθαι περὶ τῶν τοῦ δικαίου σκιῶν ἢ ἀγαλμάτων ὧν αἱ σκιαί, καὶ διαμιλλᾶσθαι [e.] περὶ τούτου, ὅπῃ ποτὲ ὑπολαμβάνεται ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτὴν δικαιοσύνην μὴ πώποτε ἰδόντων;
  Οὐδ’ ὁπωστιοῦν θαυμαστόν, ἔφη.
  [518a] ᾿Αλλ’ εἰ νοῦν γε ἔχοι τις, ἦν δ’ ἐγώ, μεμνῇτ’ ἂν ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασιν, ἔκ τε φωτὸς εἰς σκότος μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. ταὐτὰ δὲ ταῦτα νομίσας γίγνεσθαι καὶ περὶ ψυχήν, ὁπότε ἴδοι θορυβουμένην τινὰ καὶ ἀδυνατοῦσάν τι καθορᾶν, οὐκ ἂν ἀλογίστως γελῷ, ἀλλ’ ἐπισκοποῖ ἂν πότερον ἐκ φανοτέρου βίου ἥκουσα ὑπὸ ἀηθείας ἐσκότωται, ἢ ἐξ ἀμαθίας πλείονος εἰς φανότερον ἰοῦσα ὑπὸ λαμπροτέρου μαρμαρυγῆς [b.] ἐμπέπλησται, καὶ οὕτω δὴ τὴν μὲν εὐδαιμονίσειεν ἂν τοῦ πάθους τε καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειεν, καὶ εἰ γελᾶν ἐπ’ αὐτῇ βούλοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστος ὁ γέλως αὐτῷ εἴη ἢ ὁ ἐπὶ τῇ ἄνωθεν ἐκ φωτὸς ἡκούσῃ.
  Καὶ μάλα, ἔφη, μετρίως λέγεις.
  Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ [c.] ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες.
  Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη.
  ῾Ο δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν [d.] τἀγαθόν. ἦ γάρ;
  Ναί.
  Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι.
  ῎Εοικεν γάρ, ἔφη.
  Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος—τῷ ὄντι γὰρ [e.] οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον [519a] καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. ἢ οὔπω ἐννενόηκας, τῶν λεγομένων πονηρῶν μέν, σοφῶν δέ, ὡς δριμὺ μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον καὶ ὀξέως διορᾷ ταῦτα ἐφ’ ἃ τέτραπται, ὡς οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν, κακίᾳ δ’ ἠναγκασμένον ὑπηρετεῖν, ὥστε ὅσῳ ἂν ὀξύτερον βλέπῃ, τοσούτῳ πλείω κακὰ ἐργαζόμενον;
  Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.
  Τοῦτο μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ τῆς τοιαύτης φύσεως εἰ ἐκ παιδὸς εὐθὺς κοπτόμενον περιεκόπη τὰς τῆς γενέσεως [b.] συγγενεῖς ὥσπερ μολυβδίδας, αἳ δὴ ἐδωδαῖς τε καὶ τοιούτων ἡδοναῖς τε καὶ λιχνείαις προσφυεῖς γιγνόμεναι [περὶ] κάτω στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν· ὧν εἰ ἀπαλλαγὲν περιεστρέφετο εἰς τὰ ἀληθῆ, καὶ ἐκεῖνα ἂν τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων ὀξύτατα ἑώρα, ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἃ νῦν τέτραπται.
  Εἰκός γε, ἔφη.
  Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους [c.] ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
  ᾿Αληθῆ, ἔφη.
  ῾Ημέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν [d.] καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
  Τὸ ποῖον δή;
  Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.
  ῎Επειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
  [e.] ᾿Επελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι [520a] ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.
  ᾿Αληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.
  Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι οἱ μὲν ἐν ταῖς ἄλλαις [b.] πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόμενοι εἰκότως οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖς πόνων· αὐτόματοι γὰρ ἐμφύονται ἀκούσης τῆς ἐν ἑκάστῃ πολιτείας, δίκην δ’ ἔχει τό γε αὐτοφυὲς μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον μηδ’ ἐκτίνειν τῳ προθυμεῖσθαι τὰ τροφεῖα· ὑμᾶς δ’ ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ τε ἄλλῃ πόλει ὥσπερ ἐν σμήνεσιν ἡγεμόνας τε καὶ βασιλέας ἐγεννήσαμεν, ἄμεινόν τε καὶ τελεώτερον ἐκείνων πεπαιδευμένους καὶ μᾶλλον δυ[c.]νατοὺς ἀμφοτέρων μετέχειν. καταβατέον οὖν ἐν μέρει ἑκάστῳ εἰς τὴν τῶν ἄλλων συνοίκησιν καὶ συνεθιστέον τὰ σκοτεινὰ θεάσασθαι· συνεθιζόμενοι γὰρ μυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ καὶ γνώσεσθε ἕκαστα τὰ εἴδωλα ἅττα ἐστὶ καὶ ὧν, διὰ τὸ τἀληθῆ ἑωρακέναι καλῶν τε καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν πέρι. καὶ οὕτω ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἡ πόλις οἰκήσεται ἀλλ’ οὐκ ὄναρ, ὡς νῦν αἱ πολλαὶ ὑπὸ σκιαμαχούντων τε πρὸς ἀλλήλους καὶ στασιαζόντων περὶ τοῦ ἄρχειν [d.] οἰκοῦνται, ὡς μεγάλου τινὸς ἀγαθοῦ ὄντος. τὸ δέ που ἀληθὲς ὧδ’ ἔχει· ἐν πόλει ᾗ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ μέλλοντες ἄρξειν, ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖσθαι, τὴν δ’ ἐναντίους ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως.
  Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. (5)
  ᾿Απειθήσουσιν οὖν ἡμῖν οἴει οἱ τρόφιμοι ταῦτ’ ἀκούοντες, καὶ οὐκ ἐθελήσουσιν συμπονεῖν ἐν τῇ πόλει ἕκαστοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν χρόνον μετ’ ἀλλήλων οἰκεῖν ἐν τῷ καθαρῷ;
  [e.] ᾿Αδύνατον, ἔφη· δίκαια γὰρ δὴ δικαίοις ἐπιτάξομεν. παντὸς μὴν μᾶλλον ὡς ἐπ’ ἀναγκαῖον αὐτῶν ἕκαστος εἶσι τὸ ἄρχειν, τοὐναντίον τῶν νῦν ἐν ἑκάστῃ πόλει ἀρχόντων.

  W O W !!!!!! Shocked Shocked Shocked

  Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ V-TEC !!!!

  OYTE ΣΤΑ ΜΑΤΑΛΑ & ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΛΗ ΣΤΑ 70's ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΟΡΑΣΗ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ !!!

  band JIMI HENDRIX FOR EVER (PURPLE HAZE) !!!!

  ΑΠΟ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΣΑΜΕ .... ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ !!! Rock
  avatar
  anastasis
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 18/02/2009
  Mηνύματα : 1313
  Ηλικία : 52
  Μοντέλο : VFR 800 06 ABS
  Κράνος : Shoei XR-1100

  Wo Es war, soll Ich werden

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από anastasis Την / Το 14.06.11 16:42

  jkolits έγραψε:Παρεπιπτόντως στο site της brembo δεν αναφέρει κάποια παραπάνω πληροφορία για τα τακάκια που βγάζει για το vfr 800. Μόνο για τη ποιότητα της πάστας+διαστάσεις.
  Παρόμοια στοιχεία αναφέρει και η SBS στη λίστα της.
  Όσον αφορά τις άλλες μάρκες που αναφέρατε δεν έχω ψάξει ακόμα στοιχεία.
  Είναι σίγουρα θέμα τιμής αλλά και είδους απόδοσης (καθημερινή χρήση, sport απόδοση, κλπ) που θέλει ο καθένας από τα τακάκια του.

  σελ 8 compound SA
  http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Leaflet.aspx
  http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Catalogue_Search.aspx?SearchBrand=HONDA&SearchCC=800&SearchModel=VFR%20V-TEC%20ABS%20&SearchYear=06%3E  avatar
  jkolits
  Νέο μέλος
  Νέο μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 27/03/2011
  Mηνύματα : 22
  Ηλικία : 44
  Μοντέλο : VFR 800 '08
  Κράνος : Καμία επιλογή

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από jkolits Την / Το 14.06.11 16:51

  Το 2ο link είχα βρει και εγώ. Το πρώτο δε το είχα βρει.
  Θα το διαβάσω.


  anastasis έγραψε:
  jkolits έγραψε:Παρεπιπτόντως στο site της brembo δεν αναφέρει κάποια παραπάνω πληροφορία για τα τακάκια που βγάζει για το vfr 800. Μόνο για τη ποιότητα της πάστας+διαστάσεις.
  Παρόμοια στοιχεία αναφέρει και η SBS στη λίστα της.
  Όσον αφορά τις άλλες μάρκες που αναφέρατε δεν έχω ψάξει ακόμα στοιχεία.
  Είναι σίγουρα θέμα τιμής αλλά και είδους απόδοσης (καθημερινή χρήση, sport απόδοση, κλπ) που θέλει ο καθένας από τα τακάκια του.

  σελ 8 compound SA
  http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Leaflet.aspx
  http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Catalogue_Search.aspx?SearchBrand=HONDA&SearchCC=800&SearchModel=VFR%20V-TEC%20ABS%20&SearchYear=06%3E  avatar
  jkolits
  Νέο μέλος
  Νέο μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 27/03/2011
  Mηνύματα : 22
  Ηλικία : 44
  Μοντέλο : VFR 800 '08
  Κράνος : Καμία επιλογή

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από jkolits Την / Το 16.06.11 22:36

  Σήμερα έκανα την αλλαγή των πίσω τακακιών με SBS 736 LS στα 40 ευρώ. Θα σας πω εντυπώσεις σύντομα.
  Τα μπροστινά δε τα άλλαξα μιας και έχουν ακόμα 'ψωμί' και μπορεί να καθυστερήσει λίγο η αλλαγή τους.
  Μου έκανε όμως εντύπωση που υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα με την αντιπροσωπεία της SBS.
  Από ότι μου είπαν σταματά και πλέον υπάρχει πρόβλημα με τη προμήθεια των συγκεκριμένων τακακιών.
  Κρίμα γιατί είναι καλό προϊόν.
  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 02.03.12 20:59

  Για το CB που έλεγε ο φίλος:
  Σελίδα 23. Δείτε τον κωδικό που έχει στο vtec 06 και στο CB1000 09 στα μπροστινά pads.
  https://docs.google.com/viewer?url=http://www.goldfren.cz/_download_catalogs/_catalog_pads.pdf&embedded=true
  Ψάχνω κι εγώ τι να βάλω.
  (η αν θέλετε μπορείτε να πάτε απευθείας στη σελίδα 331 και να δείτε το μπροστινό και με ποιανού άλλου μοντέλου ταιριάζει - αν ψήνεστε για τα μαμά)
  avatar
  gazoza
  Μέλος
  Μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 25/01/2012
  Mηνύματα : 166
  Ηλικία : 43
  Μοντέλο : CB 600 HORNET
  Κράνος : SHOEI XR1000

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από gazoza Την / Το 05.03.12 17:33

  jkolits έγραψε:
  Μου έκανε όμως εντύπωση που υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα με την αντιπροσωπεία της SBS.


  Για τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία δε γνωρίζω, πάντως γενικά οι ξένοι οίκοι, λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα, έχουν μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο πίστωσης! Έχω ακούσει και για εξόφληση μετρητοίς, ακόμα και για προπληρωμή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις "σκασμένες" επιταγές, καθώς και με την κατακόρυφη μείωση της ζήτησης, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλές αντιπροσωπείες!
  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 05.03.12 21:27

  Ξέχασα να αναφέρω ότι ο Δαυίδ ασημένιος έχει τακάκια και πάλι για τα VTEC. Άν ήξερε κανείς να μας πει μόνον εαν τα τακάκια που φοράει το vtec του 02 είναι τα ίδια εώς και τα vtec του σήμερα. προσωπικά δεν έχω ιδέα.
  avatar
  Don John
  Αρχαίο μέλος
  Αρχαίο μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 18/02/2009
  Mηνύματα : 4543
  Ηλικία : 55
  Μοντέλο : VFR 750 F RC24 - VFR 800abs RC46
  Κράνος : HJC FG 15 - NOLAN N103

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Don John Την / Το 05.03.12 21:48

  Semiaz έγραψε:Ξέχασα να αναφέρω ότι ο Δαυίδ ασημένιος έχει τακάκια και πάλι για τα VTEC. Άν ήξερε κανείς να μας πει μόνον εαν τα τακάκια που φοράει το vtec του 02 είναι τα ίδια εώς και τα vtec του σήμερα. προσωπικά δεν έχω ιδέα.

  Δεν ειναι Neutral
  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 06.03.12 15:49

  Εαν γνωρίζει κανείς τους κωδικούς απο τα τακάκια στα vtec και μπορεί παρακαλώ να τους γράψει. Προσωπικά έχω μπερδευτεί με το εξής:

  Καταρχήν δε μπορώ να βρώ κατάλογο ανταλλακτικών της Honda οπότε έψαξα σε aftermarket.
  Έτσι λοιπόν ο κατάλογος της Goldfren και η μηχανή εύρεσης ανταλλακτικού της Newfren δεν κάνουν κανένα διαχωρισμό όσον αφορά το τακάκι στα 02-05 / 06-10 ενώ ο κατάλογος της Emgo δίνει άλλο κωδικό για το κάθε ένα.
  Λαμβάνοντας υπόψη οτι το OEM τακάκι για το VFR vtec 06- είναι το ίδιο με το τακάκι του CB1000 09 αλλά παρόλα αυτά η Honda το δίνει με άλλο κωδικό και σε σχεδόν διπλή τιμή το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ή οτι μας κοροϊδεύουν ή οτι έχει άλλη πάστα.

  Νομίζω οτι ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψω το τι συμβαίνει είναι απλά να προσπαθήσω να περάσω το σετάκι που είχα πάρει απο τον Παντελή κι άμα μπεί μπήκε Razz.

  Θα εκτιμούσα όμως την μετάδοση φωτός απο το κεφάλι του Caracal στο δικό μας εάν γνωρίζει κάτι επί του θέματος.
  avatar
  anastasis
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 18/02/2009
  Mηνύματα : 1313
  Ηλικία : 52
  Μοντέλο : VFR 800 06 ABS
  Κράνος : Shoei XR-1100

  Wo Es war, soll Ich werden

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από anastasis Την / Το 06.03.12 16:51

  Semiaz έγραψε:Εαν γνωρίζει κανείς τους κωδικούς απο τα τακάκια στα vtec και μπορεί παρακαλώ να τους γράψει.

  06455-MCW-H02 PAD SET,R FR
  06456-MCW-H02 PAD SET, L. FR
  06435-MAT-016 PAD SET,RR

  Οι διαφορές των μπροστινών με τα παλαιότερα είναι και σε διαστάσεις

  Για after market υπάρχει πολύ φιλολογία αλλά διαγράμματα τριβής και συγκριτικά τεστ λίγα πράγματα. Εγώ μετά από ΠΟΛΥ ψάξιμο κατέληξα σε Brembo τα οποία σε χαμηλές ταχύτητες είναι καλύτερα από τα honda. Σε υψηλές ταχύτητες τα ίδια. Το αρχικό πιάσιμο είναι έντονο οπότε θέλει στην πόλη ABS.

  Brembo Sintered Street Front Brake Pads 07HO57SA
  Brembo Sintered Street Rear Brake Pads 07HO43SP

  Από EBC τα Extreme Pro Brake Pads - EPFA388HH αλλά είναι πανάκριβα και δεν τα έχω δοκιμάσει.

  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 06.03.12 17:17

  anastasis έγραψε:
  06455-MCW-H02 PAD SET,R FR
  06456-MCW-H02 PAD SET, L. FR
  06435-MAT-016 PAD SET,RR

  Οι διαφορές των μπροστινών με τα παλαιότερα είναι και σε διαστάσεις

  Μάλιστα.. δίνω κι εγώ τους κωδικούς των παλαιότερων λοιπόν απο davidsilverspares

  06456MCC006 front right hand
  06455MCC006 front left hand
  06435MAT016 rear caliper (είναι το ίδιο με το επόμενο)

  Αυτό που παρατηρώ είναι πως ο αριθμός μένει ο ίδιος αλλά αντί για MCC είναι MCW οπότε εαν δε το είχες δοκιμάσει ωστε να ξέρεις οτι έχουν διαφορετικές διαστάσεις θα υποπτευόμουν απλώς διαφορετική γόμα.
  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 06.03.12 21:28

  Παρεπιπτόντως τη Newfren την ξέρει κανείς; Τα εμπορεύεται το megastore στην Β.Όλγας (Σαλλλονίκη) και βγαίνουν σε πολύ καλή τιμή.
  avatar
  horrorshow_gr
  Κολλημένο μέλος
  Κολλημένο μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 12/12/2011
  Mηνύματα : 841
  Ηλικία : 36
  Μοντέλο : cbr 1100xx 04
  Κράνος : arai ''chaser''

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από horrorshow_gr Την / Το 06.03.12 21:39

  αβαδιστα..
  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 07.03.12 16:13

  Αυτά Carbon Lorraine τα ξέρει κανείς;
  avatar
  Semiaz
  Τακτικό μέλος
  Τακτικό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 13/01/2009
  Mηνύματα : 343
  Ηλικία : 39
  Μοντέλο : VFR800A8
  Κράνος : X Spirit 2

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από Semiaz Την / Το 08.03.12 18:52

  Λοιπόν:
  Βρήκα 1 site και θα ψωνίσω τα μαμά σετ με 90 λίρες Αγγλίας όλα μέσα. Περισσότερες πληροφορίες εντός ημερών.
  avatar
  XLGeorge
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 17/11/2009
  Mηνύματα : 1057
  Ηλικία : 37
  Μοντέλο : VFR800 VTEC A4, Transalp 650 2002 & 2006
  Κράνος : Shoei XR1100, Arai Tour X4

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από XLGeorge Την / Το 13.03.13 22:44

  anastasis έγραψε:
  Για after market υπάρχει πολύ φιλολογία αλλά διαγράμματα τριβής και συγκριτικά τεστ λίγα πράγματα. Εγώ μετά από ΠΟΛΥ ψάξιμο κατέληξα σε Brembo τα οποία σε χαμηλές ταχύτητες είναι καλύτερα από τα honda. Σε υψηλές ταχύτητες τα ίδια. Το αρχικό πιάσιμο είναι έντονο οπότε θέλει στην πόλη ABS.

  Brembo Sintered Street Front Brake Pads 07HO57SA
  Brembo Sintered Street Rear Brake Pads 07HO43SP

  Τα πρωτα μαμισια οταν το μηχανακι ητανε καινουργιο ειχανε αρχικο δαγκωμα αλλα μετα τα 5Κ μλ / 8Κ χμ το χασανε. Οταν τα αλλαξα στα 20Κ μλ / 32Κ χμ, το δευτερο σετ Nissin απο τον ασημενιο Δαυιδ δεν ειχε ποτε το αρχικο δαγκωμα του πρωτου - αν και συνολικα το φρεναρισμα ειναι παντα πολυ καλο. Οτιδηποτε εχει μεγαλυτερο αρχικο δαγκωμα θα προτιμηθει, θα κοιταξω τα Brembo καθως ειμαι συντομα για τακακια.


  Semiaz έγραψε:Αυτά Carbon Lorraine τα ξέρει κανείς;

  Καποιες γνωμες ισως και για τα Carbon Lorraine?
  avatar
  vtecpatra
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 07/06/2010
  Mηνύματα : 2020
  Ηλικία : 50
  Μοντέλο : VFR 800 VTEC 03
  Κράνος : Διαφορα ....

  Ω παπαχού μάου μάου!!

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από vtecpatra Την / Το 13.03.13 23:28

  καλησπέρα, όσον αφορά σχετικά με τα τακάκια θα πρότεινα αποιαδήποτε μάρκα η οποία αναγράφει πάνω στο τακάκι της ανάγλυφα ΚΒΑ που σημαίνει ότι τηρεί κάποιες κατασκευαστικες προδιαγραφές,έτσι πολύ απλά και γρήγορα.Πληροφορίες σχετικά με αυτην την προδιαφραφή στο διαδίκτυο,πχ εγω βρηκα μια εδω

  Εχοντας δοκιμάσει πολλά και διάφορα τακάκια κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν κακά ή καλά τακάκια αλλά λάθος επιλογές.

  Δεν αναφέρομαι σε Noname or chinese made τα οποία απαγορεύονται σε αναβάτες που σέβονται τον αυτόν τους και τους άλλους.

  Εχοντας υπόψιν ότι κάθε εταιρεία βράζει διάφορα τακάκια πχ Carbone Lorreine για την Βέφα δίνει τον κωδικό Α3 (προτεινόμενο) αλλά βγάζει και Superbike πάστα και Κεβλαρ, οι δύο τελευταίες δουλεύουν μόνο σε πίστα δηλαδη μεγάλες θερμοκρασίες που απαιτουν για να δουλέψουν και να αποδώσουν.

  Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία από επώνυμα τακάκια ,εγώ προσωπικά διαλέγω πάντα το best value for money .  avatar
  anastasis
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 18/02/2009
  Mηνύματα : 1313
  Ηλικία : 52
  Μοντέλο : VFR 800 06 ABS
  Κράνος : Shoei XR-1100

  Wo Es war, soll Ich werden

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από anastasis Την / Το 14.03.13 0:21

  VFGeorge έγραψε:
  anastasis έγραψε:
  Για after market υπάρχει πολύ φιλολογία αλλά διαγράμματα τριβής και συγκριτικά τεστ λίγα πράγματα. Εγώ μετά από ΠΟΛΥ ψάξιμο κατέληξα σε Brembo τα οποία σε χαμηλές ταχύτητες είναι καλύτερα από τα honda. Σε υψηλές ταχύτητες τα ίδια. Το αρχικό πιάσιμο είναι έντονο οπότε θέλει στην πόλη ABS.

  Brembo Sintered Street Front Brake Pads 07HO57SA
  Brembo Sintered Street Rear Brake Pads 07HO43SP

  Τα πρωτα μαμισια οταν το μηχανακι ητανε καινουργιο ειχανε αρχικο δαγκωμα αλλα μετα τα 5Κ μλ / 8Κ χμ το χασανε. Οταν τα αλλαξα στα 20Κ μλ / 32Κ χμ, το δευτερο σετ Nissin απο τον ασημενιο Δαυιδ δεν ειχε ποτε το αρχικο δαγκωμα του πρωτου - αν και συνολικα το φρεναρισμα ειναι παντα πολυ καλο. Οτιδηποτε εχει μεγαλυτερο αρχικο δαγκωμα θα προτιμηθει, θα κοιταξω τα Brembo καθως ειμαι συντομα για τακακια.

  Αυτά είναι για '06 και μετά. Τα προ '06 έχουν άλλους κωδικούς

  http://www.cl-brakes.com/en/products/bikes/range/

  http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Leaflet.aspx

  Δεν θυμάμαι άλλες εταιρίες με διαγράμματα.
  avatar
  babis
  Νέο μέλος
  Νέο μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 21/06/2012
  Mηνύματα : 44
  Ηλικία : 31
  Μοντέλο : vfr 800FI rc46,cr 125 1982,gsxr1100w,nova dash 125 , astrea grand .
  Κράνος : ΙCΟΝ HEAD TRIP

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από babis Την / Το 14.03.13 0:50

  http://uk.sbs.dk/business-areas/motorcycle.aspx?mcsearch_productview=1&area=MC&make=100&method=GetItems&category=1&engine=800&yearfrom=1998&yearto=2001&modelname=FI%20(RC46___K011)&modelnumber=VFR&language=uk&catalognumber=736&end=rear

  Ριξτε μια ματια εδω !! Ειναι το site της εταιριας SBS πολυ γνωστη εταιρια παγκοσμιος .Στην Ελλαδα δεν τα ξερουν πολοι λογο της κακης διαχειρησης τους απο τον προηγουμενο εισαγωγεα που βαρεσε κανονι! Πλεον εισαγωνται απο μεγαλη εταιρια με τεραστιο πελατολογιο σε ολη την Ελλαδα !! Τα τοποθετησα και στο δικο μου πριν λιγο καιρο και ειμαι πολυ ικανοποιημενος!
  avatar
  XLGeorge
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 17/11/2009
  Mηνύματα : 1057
  Ηλικία : 37
  Μοντέλο : VFR800 VTEC A4, Transalp 650 2002 & 2006
  Κράνος : Shoei XR1100, Arai Tour X4

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από XLGeorge Την / Το 14.03.13 10:25

  anastasis έγραψε:
  VFGeorge έγραψε:
  anastasis έγραψε:
  Για after market υπάρχει πολύ φιλολογία αλλά διαγράμματα τριβής και συγκριτικά τεστ λίγα πράγματα. Εγώ μετά από ΠΟΛΥ ψάξιμο κατέληξα σε Brembo τα οποία σε χαμηλές ταχύτητες είναι καλύτερα από τα honda. Σε υψηλές ταχύτητες τα ίδια. Το αρχικό πιάσιμο είναι έντονο οπότε θέλει στην πόλη ABS.

  Brembo Sintered Street Front Brake Pads 07HO57SA
  Brembo Sintered Street Rear Brake Pads 07HO43SP

  Τα πρωτα μαμισια οταν το μηχανακι ητανε καινουργιο ειχανε αρχικο δαγκωμα αλλα μετα τα 5Κ μλ / 8Κ χμ το χασανε. Οταν τα αλλαξα στα 20Κ μλ / 32Κ χμ, το δευτερο σετ Nissin απο τον ασημενιο Δαυιδ δεν ειχε ποτε το αρχικο δαγκωμα του πρωτου - αν και συνολικα το φρεναρισμα ειναι παντα πολυ καλο. Οτιδηποτε εχει μεγαλυτερο αρχικο δαγκωμα θα προτιμηθει, θα κοιταξω τα Brembo καθως ειμαι συντομα για τακακια.

  Αυτά είναι για '06 και μετά. Τα προ '06 έχουν άλλους κωδικούς

  http://www.cl-brakes.com/en/products/bikes/range/

  http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Leaflet.aspx

  Δεν θυμάμαι άλλες εταιρίες με διαγράμματα.

  Thanks Ανασταση. Δεν τοβαλα για τους κωδικους αλλα για το γεγονος οτι τα Brembo για το VFR ειναι sintered street, SA μπροστα και SP πισω οπως φαινεται απο τους κωδικους αλλα και απο το φυλλαδιο (δευτερο λινκ που εβαλες). Εδω στο νησι τα βρηκα 115 λιρες (132 ευρω) μπρος-πισω.

  Μαλλον θα προτιμησω τα Brembo, ειχα βαλει στο προηγουμενο Golf GTI που ειχα και ειμουνα πολυ ευχαριστημενος. Στο VFR ψαχνω αυτο το αρχικο δαγκωμα που εχει χαθει με τα Nissin οπως εγραψα. (Thanks Μπαμπη για τον "δεικτη" στα SBS).
  avatar
  XLGeorge
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 17/11/2009
  Mηνύματα : 1057
  Ηλικία : 37
  Μοντέλο : VFR800 VTEC A4, Transalp 650 2002 & 2006
  Κράνος : Shoei XR1100, Arai Tour X4

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από XLGeorge Την / Το 01.05.13 21:38

  VFGeorge έγραψε:
  Τα πρωτα μαμισια οταν το μηχανακι ητανε καινουργιο ειχανε αρχικο δαγκωμα αλλα μετα τα 5Κ μλ / 8Κ χμ το χασανε. Οταν τα αλλαξα στα 20Κ μλ / 32Κ χμ, το δευτερο σετ Nissin απο τον ασημενιο Δαυιδ δεν ειχε ποτε το αρχικο δαγκωμα του πρωτου - αν και συνολικα το φρεναρισμα ειναι παντα πολυ καλο. Οτιδηποτε εχει μεγαλυτερο αρχικο δαγκωμα θα προτιμηθει, θα κοιταξω τα Brembo καθως ειμαι συντομα για τακακια.

  Επανερχομαι σ'αυτο το θεμα για να γραψω κατι ενδιαφερον. Οπως ειχα γραψει παραπανω, αρχικα τα φρενα ειχανε φοβερο αρχικο δαγκωμα το οποιο το χασανε στα 5Κ μλ / 8Κ χμ. Μαλιστα θυμαμαι οτι ειχα αλλαξει τα μαμισια (απαραδεκτα) Dunlop D204 με Pirelli Diablo Strada και αφ'οτου πηρα το μηχανακι απο το λαστιχά αυτο το δαγκωμα εξαφανιστηκε Surprised Νομισα τοτε οτι απλα ηρθε ο καιρος που χασανε κατι απο τις αρχικες ικανοτητες αλλα οταν αλλαξα τα τελειωμενα τακακια παλι με Nissin στα 20Κ μλ / 32Κ χμ δεν ειδα φοβερη διαφορα. Τα φρενα ητανε παντα πολυ καλα αλλα αυτο το αρχικο δαγκωμα ειχε χαθει.

  Καθως ειμαι σε φαση upgrade των αναρτησεων (Wilbers μπροστα και Ohlins πισω, ιδιο setup με τον Vvag), ειπα προσφατα να βαλω τα Wilbers που ειχα παραλαβει μετα τα Χριστουγεννα αλλα καθοντουσαν στο γκαραζ. Εβγαλα λοιπον γεφυρα, φτερο και μπροστινο τροχο με σκοπο να βγαλω και το πηρουνι να το αναβαθμισω αλλα καποιες δουλειες προκυψανε οποτε δεν προλαβαινα και ξαναβαλα πανω τον τροχο (αλλα οχι τη γεφυρα). Βαζοντας τον τροχο, για πρωτη φορα ακολουθησα τις οδηγιες στο βιβλιαρακι που λεει σε ποιο σημειο να μπει το αριστερο πηρουνι ωστε να εχει συγκεκριμενη αποσταση σπο τη δαγκανα, μαλιστα ο αξονας του τροχου εχει και μια εγκοπη για οδηγο. Πηρα λοιπον το μηχανακι για μια βολτα και ...ΕΠΑΘΑ ΠΛΑΚΑ!! Surprised Το αρχικο δαγκωμα ητανε παλι εκει, με σχεδον τελειωμενα τακακια μπρος-πισω Thumbsup Απο τη χαρα μου και παρα το οτι δεν ειχα χρονο, το πηγα μια μεγαλη βολτα Αρδανι-Θεοπετρα-Μετεωρα-Μουργκανι-Διαβα-Καλαμπακα-Τρικαλα οπου δε χορταινα να χουφτωνω τα φρενα Laughing Cool

  Απο τοτε δεν εχω ξαναπαει Τρικαλα οπου βρισκεται το μηχανακι για να ελεγξω να βεβαιωθω οτι ειναι αυτο, αλλα δεν νομιζω οτι ειναι κατι αλλο. Και ειμαι σιγουρος οτι κανενας λαστιχας δεν προσεχει αυτο το θεμα οταν αλλαζει λαστιχο και βγαζει/βαζει τροχο. Αν ειναι αυτο, εξηγει επισης το χασιμο του δαγκωματος αμεσως μετα την πρωτη φορα που αλλαξα λαστιχα. Θα το κοιταξω πιο προσεκτικα οταν ξανακατεβω μεσα Μαϊου και θα ενημερωσω.
  avatar
  anastasis
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 18/02/2009
  Mηνύματα : 1313
  Ηλικία : 52
  Μοντέλο : VFR 800 06 ABS
  Κράνος : Shoei XR-1100

  Wo Es war, soll Ich werden

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από anastasis Την / Το 14.06.13 1:16

  anastasis έγραψε:
  Για after market υπάρχει πολύ φιλολογία αλλά διαγράμματα τριβής και συγκριτικά τεστ λίγα πράγματα. Εγώ μετά από ΠΟΛΥ ψάξιμο κατέληξα σε Brembo τα οποία σε χαμηλές ταχύτητες είναι καλύτερα από τα honda. Σε υψηλές ταχύτητες τα ίδια. Το αρχικό πιάσιμο είναι έντονο οπότε θέλει στην πόλη ABS.

  Brembo Sintered Street Front Brake Pads 07HO57SA
  Brembo Sintered Street Rear Brake Pads 07HO43SP

  Τα Brembo τελειώνουν και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάνω που πήγαινα να παραγγείλω ένα σετ από το caprimoto......
  έπεσα πάνω σε αυτό


  Vesrah Ιαπωνίας.

  Κωδικοί για VFR '06
  VD-172JL μπροστά 
  VD-165/2JL πίσω 

  Τα έχει χρησιμοποιήσει κανείς;
  avatar
  tomakos
  Παλιό μέλος
  Παλιό μέλος

  Info
  Άντρας
  Εγγραφή : 26/02/2010
  Mηνύματα : 2098
  Ηλικία : 50
  Μοντέλο : VFR μπιφτεκ του οκτώνε λέμε
  Κράνος : shoei xr-1000, scorpion exo 1000

  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ

  Απ: Γνώμες για τακάκια;

  Δημοσίευση από tomakos Την / Το 14.06.13 8:09

  Vesrah χρησιμοποιούσα στη γιαγιά, ήταν παρα πολύ καλά, πιστεύω και γι αυτήν θα είναι το ίδιο Smile

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι 28.05.18 6:36